Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Oh My Guts

Artikel 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis van de schuin gedrukte woorden zoals deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd.
1.1 Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.
1.2 Bestelprocedure: de procedure, die Klant interactief doorloopt op de Website, om een Product te bestellen.
1.3 Klant: de wederpartij van Oh My Guts met wie Oh My Guts een Overeenkomst aangaat.
1.4 Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van een Product.
1.5 Partijen: Oh My Guts en Klant gezamenlijk.
1.6 Oh My Guts: de partij welke zich bedient van Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van Klant.
1.7 Website: de website van Oh My Guts, te vinden onder de URL: www.ohmyguts.nl.
1.8 Product: zaken, welke Oh My Guts op haar Website aanbiedt, welke Klant kan bestellen.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, eventuele (e-mail)nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure alsmede contacten en/of (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst.

2.2 Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst
3.1 De op de Website aangeboden Producten (al dan niet in abonnementsvorm) met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door Klant kan worden aanvaard hetzij rechtstreeks aan Oh My Guts, hetzij door de gehele Bestelprocedure te doorlopen en te voltooien.

3.2 In het geval dat de Overeenkomst een abonnement op de levering van Producten betreft, dan is dit abonnement na 4 leveringen, wekelijks opzegbaar door zowel de Klant alsmede Oh My Guts. Het abonnement dient opgezegd te worden uiterlijk woensdag 23:59 voor de levering van de week daarop. Deze deadline geldt ook voor eventuele wijziging van de overeenkomst; pauzeren of aanpassen van de bestelling van het Product. In geval van terugbetaling is artikel 3.4 van overeenkomstige toepassing. Na het afsluiten van de overeenkomst hebt u ook bedenktijd; zie artikel 6.


3.3 Oh My Guts garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of omissies is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de Overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien Oh My Guts hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan Klant laten weten.

3.4 Indien om welke reden dan ook, daaronder begrepen de situatie als in laatste zin van voorgaande lid bedoeld, de Overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt Oh My Guts er zorg voor dat –als er vooruit betaald is door de Klant- de betaalde bedragen, inclusief de initiële verzendkosten, zo snel als dat voor Oh My Guts mogelijk is, worden terugbetaald aan Klant. Deze terugbetaling is in ieder geval binnen 14 (veertien) dagen.

3.5 Oh My Guts behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst op te zeggen indien de afnemer zich niet houdt aan de bepalingen van deze voorwaarden.

3.6 Oh My Guts levert producten af in de postcodes in Nederland, Vlaanderen en Brussel welke Oh My Guts op haar website vermeldt.

Artikel 4 Prijzen en betaling
4.1 Prijzen zoals genoemd op de Website zijn in Euro’s en inclusief BTW, alsmede inclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen zijn exclusief verzendkosten, mits anders weergegeven. Verzendkosten worden aan Klant in rekening gebracht gedurende de Bestelprocedure.

4.2 Oh My Guts is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen.

4.3. Oh My Guts is gerechtigd de abonnementstarieven te wijzigen, onder meer (maar niet beperkt tot) op basis van het Consumenten Prijs Index Cijfer (CPI) vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Elke voorgenomen tariefverhoging zal uiterlijk twee weken voor het in werking treden daarvan worden gecommuniceerd naar alle abonnees en is van toepassing op alle lopende Overeenkomsten.

4.4 Oh My Guts heeft Mollie bevoegdheid gegeven om iDEAL, Bancontact, paypal- en creditcardtransacties te verwerken.

Artikel 5 Leveringstermijn
5.1 De leveringstermijnen zoals vermeld op de Website en alsmede in bevestigingse-mails zijn indicatief.

5.2 Oh My Guts zal zich tot een uiterste inspannen deze indicatief afgegeven leveringstermijnen te behalen.

5.3 Indien en voorzover Oh My Guts niet binnen 30 (dertig) dagen de bestelde Producten aan Klant kan leveren heeft de Klant het recht, nadat Oh My Guts heeft laten weten de Overeenkomst niet binnen de hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren, om de Overeenkomst te annuleren. Artikel 3.4 is dan van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Herroepingsrecht
6.1 De Klant heeft het recht om binnen een termijn van veertien dagen vanaf de levering van de eerste box, zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Aangezien de overeenkomst levering van vers producten betreft blijft de Klant in dat geval gehouden om de reeds geleverde maaltijdboxen en de boxen die ingepland zijn af te nemen en te betalen.

6.2 Wanneer de Klant aanvullende producten bestelt, heeft de Klant het recht om binnen 14 dagen na levering van deze producten de bestelling te herroepen. Het herroepingsrecht geldt niet voor (vers)producten die maar beperkt houdbaar zijn. De verzendkosten van herroepen bestellingen komen voor rekening van de Klant.

6.3 Herroeping is mogelijk door gebruikmaking van het bij de Algemene Voorwaarden gevoegde herroepingsformulier.

Artikel 7 Bezorging
7.1 Oh My Guts bezorgt middels gekoelde dozen, waarbij de producten tot en met 24 uur gekoeld zijn vanaf het moment van inpakken.

7.2 Indien op het beoogde moment van levering door de bezorger noch de Klant noch een door hem aangewezen persoon op het afleveradres aanwezig is dan wel de Klant of bovenbedoelde aangewezen persoon het Product niet in ontvangst kan of wil nemen, dan staat Oh My Guts vanaf dat ogenblik niet meer garant voor de kwaliteit van de items van het Product. In zulke gevallen zal de bezorger, indien mogelijk, het Product bij de buren of overburen afgeven. Mocht ook bij de buren niemand thuis zijn, of mocht het afgeven van de bestelling bij buren om andere reden niet mogelijk zijn, zal het Product geretourneerd worden. Indien nog niet betaald, is Oh My Guts genoodzaakt om het Product bij de Klant in rekening te brengen. De Klant heeft geen recht op teruggave van gelden, tenzij de Klant dit doet voor het uiterste bestelmoment voor de dag van levering per e-mail op leveringen@ohmyguts.nl

7.3 Voor een Pakket moeten wijzigingen uiterlijk woensdag 23:59 worden doorgegeven door de klant.


7.4 Alleen als de Klant schriftelijk aan Oh My Guts heeft verzocht om de box voor de deur/in het schuurtje/inde bakfiets etc. te plaatsen, dan mag de chauffeur dat volgens instructies doen. Oh My Guts is in dat geval niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de levering of de inhoud ervan, noch voor eventueel bederf van goederen.

Artikel 8 Reclameren
8.1 Indien en voorzover naar mening van de Klant de eigenschappen van het Product niet voldoen aan de Overeenkomst treedt de Klant in overleg met Oh My Guts. Aangezien de geleverde producten veelal dagverse/gekoelde/bevroren producten betreffen, worden de spullen niet door de Klant teruggestuurd naar Oh My Guts. Reclamatie is alleen mogelijk indien:
a. Klant na ontvangst het geleverde onmiddellijk heeft geïnspecteerd en eventuele gebreken aan Oh My Guts binnen twee dagen per email heeft laten blijken.
b. Klant hierbij minimaal het klantnummer, naam, hoofdafleveradres en een beschrijving van het gebrek vermeldt;
c. Klant geen van producten van de levering heeft genuttigd, waarop Klant reclameert.

8.2 Indien na onderzoek van Oh My Guts blijkt dat de eigenschappen van het Product wel voldoen aan de Overeenkomst zal Oh My Guts met Klant in overleg treden.

8.3 Indien na onderzoek van Oh My Guts blijkt dat de eigenschappen van het Product niet voldoen aan de Overeenkomst heeft de Klant recht op een vervangend Product, mits nog leverbaar, en restitutie van de verzendkosten als onder b van artikel 8.1 bedoeld. Mocht het vervangende Product niet leverbaar zijn, dan heeft de Klant recht op:
a. óf het uitzoeken van een vervangend Product ter waarde van een Product welke niet bleek te voldoen. Het verkozen Product zal bij de eerst volgende keer worden meegeleverd.
b. óf restitutie van waarde van het Product hetgeen geldt als (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst waarbij de laatste zin van artikel 3.44 van overeenkomstige toepassing is.

8.4 Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van het Product, wordt bedoeld de in de Overeenkomst overeengekomen prijs.

8.5 Gedurende de periode als bedoeld in artikel 6.1 kan de Klant ook gebruik maken van het recht in dat artikel verleend. Echter, bij een ingevuld reclamatieformulier wordt de procedure als in dit artikel verondersteld.

Artikel 9 Verwerking persoonsgegevens
9.1 Indien en voor zover er persoonsgegevens verwerkt worden van Klant geldt deze verwerking slechts om:
a: de Overeenkomst te kunnen uitvoeren en gestand te kunnen doen;
b: de Klant te informeren over de leveringen;
c: behoudens de beperking van het navolgende lid, de Klant op de hoogte te stellen omtrent (nieuwe) producten en diensten van Oh My Guts.

9.2 Voor het sturen van commerciële uitingen via elektronische weg naar Klanten, wordt aan de Klant uitdrukkelijk toestemming gevraagd tijdens de bestelprocedure en op de accountpagina van Oh My Guts en alleen als deze toestemming door de Klant is verleend zal Oh My Guts deze uitingen sturen.

9.3 De Klant is te allen tijde gerechtigd kosteloos inzage te verkrijgen in haar persoonsgegevens en deze gegevens desgewenst door Oh My Guts aan te passen bij onjuistheden.

9.4 Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens voor marketingdoeleinden: Oh My Guts mag gebruik maken van uw e-mailadres, dat wij hebben ontvangen in verband met de verkoop van onze goederen of de levering van onze diensten. Dit omvat het recht voor het verwerken van het e-mailadres voor zowel het contract als het gebruik voor wettelijk toegestane marketingdoeleinden, bijvoorbeeld om per e-mail te informeren over nieuws en aanbiedingen van Oh My Guts.
U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens met betrekking tot dergelijke advertenties. 
Dit geldt ook voor de profilering, voor zover deze is gekoppeld aan dergelijke direct mail. Als u bezwaar hebt tegen de verwerking voor marketingdoeleinden, zullen we uw persoonsgegevens voor deze doeleinden niet langer verwerken (e-mailreclame). Het bezwaar kan vormvrij worden gemaakt. De contactgegevens zijn te vinden in het impressum of in het privacybeleid.

Artikel 10 Toepasselijk recht, klachten en geschillen
10.1 Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Indien en voorzover er sprake is van een klacht neemt Klant contact op met Oh My Guts, welk contact telefonisch, schriftelijk en per email kan. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan onderhavige Algemene Voorwaarden vermeld. Oh My Guts zal uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld.

Artikel 11 Vouchers en cadeaubonnen
11.1 Oh My Guts biedt cadeaubonnen, kortingscodes of andere varianten van vouchers (Voucher) aan, waarbij activatie per e-mail noodzakelijk is, zodat de houder producten kan ontvangen. De Voucher wordt als verkocht beschouwd na het voltooien van de betaling. De algemene voorwaarden zijn direct van toepassing zodra de Voucher toegepast wordt bij het aankopen van een product.

11.2 Elke Voucher is persoonlijk. Elke Voucher kan en mag slechts éénmaal gebruikt worden; deze mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, gereproduceerd, verspreid of gepubliceerd noch direct of indirect in welke vorm dan ook worden opgeslagen in een data-ophaalsysteem zonder. Per bestelling kan maximaal een Voucher worden gebruikt.

11.3 Wij behouden het recht om elke Voucher (anders dan een betaalde cadeaubon) terug te trekken of te annuleren, op welk moment, voor welke reden dan ook.

11.4 Vouchers mogen alleen worden verzilverd op de Website en niet via een andere website of communicatiemethode. Om gebruik te maken van de Voucher voert de klant de unieke code in bij het afronden van zijn bestelling. Gebruik van deze code wordt beschouwd als het akkoord gaan met deze voorwaarden en overige bijzondere voorwaarden zoals vermeld in de Voucher.

11.5 Kortingen vermeld op de Vouchers zijn van toepassing op de prijzen van de bestelde producten.
11.6 Oh My Guts behoudt het recht om vouchercodes voor specifieke producten ongeldig te maken.

Artikel 12 Overige bepalingen
12.1 Oh My Guts is te allen tijde bevoegd onderhavige Algemene Voorwaarden aan te passen. Lopende Overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene Voorwaarden onder de oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen.

12.2 Indien en voorzover er voor de Bestelprocedure door Oh My Guts inloggegevens zijn verstrekt, draagt Klant zelf zorg voor deze gegevens. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen onder geen beding worden overgedragen. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het onzorgvuldig omgaan met deze gegevens.
 

CONTACTGEGEVENS
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Oh My Guts
Pieter Lieftinckweg 3C
1505HX, Zaandam

DISCLAIMER VOOR WWW.OHMYGUTS.NL
Oh My Guts (Kamer van Koophandel: 71390065), hierna te noemen Oh My Guts, verleent u hierbij toegang tot www.ohmyguts.nl (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Oh My Guts behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
Oh My Guts spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Oh My Guts.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Oh My Guts.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Oh My Guts nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

AUTEURSRECHTEN
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Oh My Guts.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Oh My Guts, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

OVERIG
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.